Psikoloji Bölümü Program Yeterlilikleri

 • Psikolojinin temel kavram ve terimlerini tanımlayabilir.
 • Psikoloji ile ilgili, temel kavram, kuram bilgisine ve farklı yaklaşım ve bakış açılarına sahip olma yetkinliği kazanır.
 • Psikolojinin, bilimsel bir disiplin olarak konumlanışını, davranışsal ve zihinsel süreçleri tarihsel bir perspektifle nasıl ele aldığını ve hangi yöntemlerle incelediğini bilmeli; bir disiplin olarak doğasını kavrayabilir.
 • Genel psikoloji tarihini bilir; psikolojinin kullandığı yöntemlerin gelişimi, psikoloji disiplininin kendi içindeki kuramsal çelişkilerini, psikoloji ile ilgili diğer alanları tanır, psikolojinin konuları ve diğer bilimsel alanlarla olan bağlantılarını kurabilir.
 • Temel kuramsal yaklaşım ve bakış açılarının (davranışsal, biyolojik, bilişsel, evrimsel, hümanistik, psikodinamik ve sosyokültürel) belirgin vurgularını bilir, karşılaştırma yapabilir, benzerlik ve farklılıklarını, katkı ve sınırlılıklarını ifade edebilir.
 • Psikoloji ile diğer disiplinlerin varsayım ve yöntemlerini, temel değişkenlerini karşılaştırabilir.
 • Psikolojinin temel yaklaşım ve bakış açısının diğer disiplinlere ve disiplinler arası bakış açılarına olan katkılarını tanımlayabilir.
 • Türkiye’de psikoloji alanındaki gelişmeler, araştırmalar, sorunlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi birikimine ve duyarlılığa sahip olabilir.
 • Uzmanlık eğitimi sürecine temel oluşturacak, ilgi alanına yönelik uygulama alanlarıyla tanışır, lisans düzeyine uygun olabilecek bazı temel uygulama becerilerine sahip olmalıdır.
 • Psikolojik değerlendirmenin temel ilkelerini bilir; değerlendirme sürecinin katkı ve sınırlılıklarının farkında olur. Alanda sık kullanılan ölçüm araçlarına ilişkin temel düzey bilgilere sahip olur.
 • Psikolojinin farklı alt dallarındaki uygulamaların yürütülmesi açısından temel düzey görüşme becerilerine sahip olur.
 • Psikoloji uygulamalarında, yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim, özürlülük ve sosyoekonomik statüler gibi farklılıkların bir önyargı nedeni olmaması gerektiği anlayışını kazanır.