Psikoloji Lisans Ders İçerikleri

PSİKOLOJİ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

PSI 101 Psikoloji I, PSI 102 Psikoloji II

Kredisi: 3 AKTS: 5, Kredisi: 4 AKTS: 6

Psikoloji biliminin içeriği, temel konuları ve kavramları ile alt dallarının tanıtılması, insan davranışının ele alınmasında bilimsel ve tarafsız bir tutum kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda geleneksel ve modern akımlar, sinir sistemi, duyumlar ve algı, uyku ve rüya, şartlanma, bilişsel yaklaşımlar, hafıza, zeka, dil ve düşünce, motivasyon, duygular, bebeklik ve çocukluk, ergenlik ve erişkinlik, stres, anormal psikoloji, terapi, sosyal psikoloji, istatistik teknikleri gibi konulara yer verilecektir.

Ders Kitabı: Plotnik, R (2009) Psikolojiye Giriş. İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Yardımcı Kitaplar:

Smith E. E., Fredrikson B., Bem D. J., Loftus G. R. & Nolen-Hoeksema S. (2012) Psikolojiye Giriş. Ankara: Arkadaş Yayınları.

Morris C. G. (2002) Psikolojiyi Anlamak. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.

Morgan C. T. (2011) Psikolojiye Giriş (S. Karakaş, çeviri) Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları. Düzeltilmiş ve gözden geçirilmiş 19. Baskı.

Sayar, K. (2008) Psikolojiye Giriş. İstanbul: Dem Yayınları.

Gerrigg, R. J., Zimbardo, P. G. (2014) Psikoloji ve Yaşam: Psikolojiye Giriş (G. Sart, çeviri). İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık (Orijinal baskı, 2009).

 

PSI 103 Bilişsel Psikoloji I, PSI 104 Bilişsel Psikoloji II

Kredisi: 3 AKTS: 5, Kredisi: 4 AKTS: 6

Bilişsel süreçlerle ile ilgili temel konular, kuramlar, tartışmalı görüşler ve araştırma sonuçlarını içerir. Bilişsel psikolojinin kısa tarihi, bilişsel psikolojide araştırma metotları ile paradigmalar, bilişsel nörobilim, algı ve dikkat, kısa süreli bellek, uzun süreli bellek, çok uzun süreli bellek ve bellek yanılmaları, bellek modelleri, bellek güçlendirme teknikleri, uzmanlar ve olağanüstü bellekler, bilginin organizasyonu ve zihinde canlandırma gibi konular bu derste anlatılacaktır. İkinci kısımda örüntü tanıma, düşünme: kavram oluşturma, mantık ve karar verme, problem çözme, yaratıcılık, insan zekası, bilgisayarlı biliş, yapay zeka, zeka, bilinç durumları, dil yapısı ve soyutlamalar, dil: sözcükler ve okuma, iki dillilik ve emosyon gibi konular incelenecektir.

Ders Kitabı: Solso, R. L., Maclin, K., Maclin, O. H., (2011) Bilişsel Psikoloji (A. Ayçiçeği-Dinn, çeviri) İstanbul: Kitabevi Yayınları (Orijinal baskı, 2007).

Yardımcı Kitaplar:

Schultz, D. P., Schultz, S. E. (2007) Modern Psikoloji Tarihi (Y. Aslay, çeviri). İstanbul: Kaknüs Yayınları (Orijinal baskı, 2007).

Johnson, H. H. & Solso R. L. (2005) Psikolojide Deneysel Yönteme Giriş: Vaka Yaklaşımı (A. Ayçiçeği-Dinn, çeviri) İstanbul: Kitabevi Yayınları (Orijinal baskı, 2005).

 

PSY 105 Research Methods I: Quantitative

Kredisi: 3 AKTS: 6

Course topics include understanding the scientific method, conducting a literature search, case history method, archival research, correlational research, experimental research, ethical issues, longitudinal studies, twin studies, and adoption studies.

Ders Kitabı: Morling, Beth (2011). Research Methods in Psychology: Evaluating a World of

Information. New York, NY: W. W. Norton & Company, Inc.

 

PSY 106 Research Methods II: Qualitative

Kredisi: 3 AKTS: 5

An introduction to the use of qualitative methods in psychology,  specially social, developmental, and clinical psychology, where the students will learn the philosophical background of qualitative methodology and gain skills in data collection (interviews and observational techniques), data analysis and writing.

Ders Kitabı: Willig, C. & Stainton-Rogers, W. (Eds,, 2013). The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology. Los Angeles, LA: Sage Publications.

 

PSY 201, PSY 202 Life Span Development I-II

Kredisi: 3 AKTS: 5

An introduction to physical, cognitive, emotional and social aspects of human development throughout the life span. This course will address the developmental issues of childhood, adolescence, adulthood, and late adulthood. Important developmental milestones and theories of human development will be taught, with a focus on the examination of clinical issues through the life span. 

Ders Kitabı: Berk, L. (2013). Exploring Lifespan Development (3rd Edition). Pearson Publishing.

 

PSY 203 Biopsychology I, PSY 204 Biopsychology II

Kredisi: 3 AKTS: 5, Kredisi: 3 AKTS: 5

Topics include the historical background of biopsychology, neurochemical bases of behavior, psychopharmacology and drugs of abuse, brain development, sensory processing, motor function, biological rhythms, neuroendocrinology, cognitive and affective neuroscience, neuropsychiatric and neurological disorders.

Ders Kitabı: Wickens, A. (2009). Introduction to Biopsychology (3rd Edition). Harlow, UK: Pearson Education Limited.

Yardımcı Kitaplar:

Plante, T. (2011)  Contemporary Clinical Psychology (3rd Edition). New Jersey: John Wiley&Sons.

Phares, J. E., Trull, T. J. (2011) Clinical Psychology: Concepts, Methods, and Profession. Thomson Brooks/Cole.

 

PSY 205 Social Psychology

Kredisi: 3 AKTS: 5

Examines individual as a member of social groups, covering social psychological perspectives on issues, with emphasis on the intersecting influences of gender, ethnic, racial, class inequalities and cultural and economic differences on individual and group behavior.

Ders Kitabı: Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2009). Social Psychology. Pearson.

 

PSY 206 Behavioral Neuroscience

Kredisi: 3 AKTS: 5

Students will acquire a relatively sophisticated understanding of central nervous system structure and function. Descriptions of neurologic disorders and case reports of individuals suffering traumatic brain injuries will be used to help students understand human brain function through the study of dysfunction. This course includes history of behavioral neuroscience and neuroanatomy, structures such as brain stem nuclei cerebellum, mid-brain structures, diencephalic structures, basal ganglia, limbic system structures, cortical regions and neurologic disorders such as Alzheimer’s disease, amnesia, amyotrophic lateral sclerosis, aphasic disorders, autism and savant syndromes, frontotemporal dementia, Huntington’s disease, Korsakoff syndrome, myasthenia gravis, narcolepsy, neurovascular disease, pain insensitivity syndrome, Parkinson’s disease, phantom limb pain, temporal lobe epilepsy and the interictal behavior syndrome, traumatic brain injury (including frontal lobe syndromes).

Ders Kitabı: Holtz, J. L. (2010). Applied Clinical Neuropsychology: An Introduction. New York, NY: Springer Publishing.

 

PSY 207 Theories of Personality I, PSY 208 Theories of Personality II

Kredisi: 3 AKTS: 5, Kredisi: 3 AKTS: 5

Examines the major theories of personality on development, functioning, and psychopathology, covering mainly the psychoanalytic, cognitive, behavioral, humanistic theories and trait perspective.

Ders Kitabı:

Burger, J. M. (2006). Kişilik: Psikoloji biliminin insan doğasına dair söyledikleri (İ. D. E. Sarıoğlu, çeviri). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Feist, J. (2009). Theories of personality. Boston: McGraw Hill Higher Education.

Yardımcı Kitaplar:

Gençtan, E. (2004). Psikanaliz ve sonrası. İstanbul: Metis Yayınları.

İnanç, B. Y. (2008). Kişilik kuramları. Ankara: Pegem Akademi.

Yanbastı, G. (1990). Kişilik kuramları. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

 

PSI 209 İstatistik 1, PSI 210 İstatistik 2

Kredisi: 3 AKTS: 4

Sosyal bilimler alanlarında kullanılan temel istatistik kavramlarının tanıtılmasıdır. İki bölümde verilecek olan derste verilerin düzenlenmesi, analizi, tablo ve grafiklerle gösterilmesi, frekans dağılımı, merkezi eğilim ölçümleri, normal dağılım, standart puanlar, korelasyon, varyans analizine giriş, z-skor ile hipotez test etme, ki-kare, t-test gibi konular ele alınır.

Ders Kitapları: Aron, A., Aron, E. N., & Coups, E. J. (2006). Statistics for psychology. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall.

Yardımcı Kitaplar:

Köklü, N., Çokluk-Bökeoğlu, Ö., & Büyüköztürk, Ş. (2000). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi.

 

PSY 301 Abnormal Psychology I, PSY 304 Abnormal Psychology II

Kredisi: 3 AKTS: 5

The goal of this course is to introduce the specific diagnostic criteria of comprehensive range of mental health conditions as defined in the DSM-V. Diagnostic criteria, etiology, and prevalence will be discussed. Cultural differences and differential diagnosis will be taken into consideration while reviewing the mental health disorders.

Ders Kitabı: Butcher J. N., Hooley, J. M. & Mineka, S. M. (2013) Abnormal Psychology 16th Edition. Pearson Publishing.

 

PSI 303 Örgütsel Psikoloji

Kredisi: 3 AKTS: 5

Birey ve grupların organizasyonlar içindeki davranışları hakkında temel bilgiler aktarılacak, çalışanların yönetiminin kurumsal başarı ve verimliliği nasıl etkilediğini incelemektir. Ders, kurumlarda davranışın önemi, psikolojinin yönetimdeki yeri ve önemi; iş tatmini; motivasyon yükseltici önlemler; örgütsel davranışlar; grup, lider oluşumu; örgütlerde psikolojik şikayetler; iş ortamının fiziksel sorunları; bireyler arası ilişkiler ve haberleşme, liderlik gibi konuları içermektedir.

Ders Kitabı: Tüz, M. & Sabuncuoğlu, Z. (2008). Örgütsel Psikoloji. Bursa: Alfa Aktuel Yayınları.

 

PSY 304 Ethics in Psychology and the Mental Health Professions

Kredisi: 3 AKTS: 5

An introduction to the role of ethics in psychological practice and psychological science. The course will cover theoretical perspectives to ethics and various ethical and legal issues that come up in psychology/mental health research and practice.

Ders Kitabı: Koocher, G. P. & Keith-Spiegel, P. (2008) Ethics in Psychology and Mental Professions: Standards and Cases, Oxford Textbooks in Clinical Pscychology. Oxford, UK: Oxford University Press.

Yardımcı Kitaplar:

Babaoğlu, A. N. (2002). Psikiyatri tarihi. İstanbul: Okuyan Us.

Goodwin, C. J. (2012). A history of modern psychology. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc.

Hergenhahn, B. R. (2009). An introduction to the history of psychology. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.

 

PSY 305 Psychology of Gender

Kredisi: 3 AKTS: 5

Examines theories of gender, women’s status in Turkey and internationally, as related to psychological concepts. Includes feminist analyses of psychoanalysis.

Ders Kitabı: Rudman, L. A., & Glick, P. (2010) The Social Psychology of Gender: How power and intimacy shape gender relations. The Guilford Press.

Yardımcı Kitaplar:

Fausto-Sterling, A. (2000) Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality.  Basic Books.

Mutluer, Nil (2008) Cinsiyet Halleri: Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin Kesişim Sınırları. Istanbul: Varlik Yayınları.

Irigaray, L. (1985) This Sex which is not one. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Selek, P. (2008) Sürüne Sürüne Erkek Olmak. Istanbul: İletişim Yayınları.

 

PSI 306 Adli Psikoloji

Kredisi: 3 AKTS: 5

Adli psikolojideki temel kavramlar ve inceleme yöntemleri yanında suç ve suçlu kavramlarının tarihsel gelişimi ve tarihteki konumlanması, toplum ve suç/suçlu arasındaki ilişkinin incelenmesi, suça psikososyal açıdan bakış açısını içermektedir. Derste sadece suç ve psikoloji kavramlarının günümüzdeki durumu ele alınmayacak, tarihsel ve bütüncü bir yaklaşımla kavramların oluşumu incelenecektir.

Ders Kitabı: Özden, S. Y. (2014) Adli Psikiyatri. İstanbul: Nobel Basım Yayın.

Yardımcı Kitaplar: Foucault, M. (1992) Hapishanenin Doğuşu (M. A. Kılıçbay, çeviri). İmge Kitabevi (Orijinal baskı, 1975)

Fulero S. M., Wrightsman L. W. (2013) Forensic Psychology. London, UK: Wadsworth Cengage Learning.

Thuss, M. T. (2013) Forensic Psychology. New York, NY: Wiley & Sons.

 

PSI 307 Öğrenme I, PSI 308 Öğrenme II

Kredisi: 3 AKTS: 5, Kredisi: 3 AKTS: 5

Operant Şartlanma konusuyla ilgili temel kavramlar ve teorileri içerir. Operant şartlanmanın temel karakteristikleri, operant öğrenme durumları, pekiştireç kavramıyla ilgili teorik yaklaşımlar,  pekiştireç biçimleri ve programları, şartlı pekiştireç kavramı ile ilgili teori ve uygulamalar, sönme olayı ile ilgili teori ve uygulamalar, acı verici uyaranların davranışları kontrolü, korku ve korunma, ceza kavramı, ceza ile ilgili teorik yaklaşımlar ve uygulamalar, genelleme ve ayırt etme kavramı ile ilgili teorik yaklaşımlar ve uygulamalar, otonom sinir sistemi işlevlerinin şartlanması ile ilgili uygulamalar gibi konular derste anlatılacaktır. İkinci kısımda da klasik şartlanma ile ilgili temel kavramlar ve teoriler işlenir: asosiyatif öğrenme teorisine genel giriş, klasik ve operant şartlanma, sözel öğrenmede davranışçı ve bilişsel yaklaşım, bilişsel açıdan öğrenme, motor maharetleri öğrenme, refleks kavramı, klasik şartlanma modeli, şartlanmayı etkileyen faktörler ve ilgili teoriler, klasik şartlama sınıfları, klasik şartlamada uyaranların bilgi değeri teorisi, şartlı tepkinin adaptif özelliği teorisi, Rescorla-Wagner teorisi, asosiyatif öğrenmenin nöropsikolojisi, klasik şartlama ve psikopatoloji gibi konular anlatılacaktır.

Ders Kitapları: Solso, R. L., Maclin, M. K. & Maclin, O. H. (2011) Bilişsel Psikoloji, (A. Ayçiçeği-Dinn, çeviri). İstanbul: Kitabevi Yayınları (Orijinal baskı, 2007).

Yardımcı Kitaplar:

Schultz, D. P., Schultz, S. E. (2007) Modern Psikoloji Tarihi (Y. Aslay, çeviri). İstanbul: Kaknüs Yayınları (Orijinal baskı, 2007).

Johnson, H. H. & Solso R. L. (2005) Psikolojide Deneysel Yönteme Giriş: Vaka Yaklaşımı (A. Ayçiçeği-Dinn, çeviri) İstanbul: Kitabevi Yayınları (Orijinal baskı, 2005).

 

PSI 401 Klinik Görüşme Teknikleri

Kredisi: 3 AKTS: 5

Klinik görüşmeler için gerekli temel ilkelerin ve ilgili tekniklere ilişkin becerilerin kazandırılması amaçlanır. Görüşme ortamının düzenlenmesi, danışanın karşılanması, koşulsuz olumlu kabul, saygı, empati, şeffaflık, tepki ve yönlendirmeler, ilk görüşme teknikleri, değerlendirme görüşmeleri, danışmanlık ve yardımın ilkeleri ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Froelich, R.E. & Bishop, F.M. (2005) Klinik Görüşme Ustalıkları: Veri toplama, hastayı değerlendirme ve yönlendirme (L. Mete, İ. Doğaner, İ. Vahip, çeviri). İzmir: Saray Tıp Kitabevleri.

Yardımcı Kitap: Köroğlu, E. (2009) Klinik Uygulamada Psikiyatrik Tanı ve Tedavi Kılavuzları. Ankara: HYB Yayınları.

 

PSI 406 Sağlık Psikolojisi

Kredisi: 3 AKTS: 5

Psikolojinin son yıllarda hızla büyüyen çalışma alanlarından birisi olan Sağlık Psikolojisinin tarihçesi, sağlık/hastalık/iyi oluş hali ve Dünya Sağlık Örgütü’nün de kullandığı “bütünsel sağlık” gibi temel kavramlar, sağlığa biyomedikal ve psikososyal bakış açıları Türkiye ve dünyada yapılan bilimsel çalışmalar örnek alınarak incelenecektir.

Ders Kitabı: Ogden, J. (2012) Health Pscyhology: 5th Revised edition. Open University Press. Türkçe yayınlardan oluşan bir okuma paketi de sunulacaktır.

 

PSI 403 Kültürlerarası Psikoloji

Kredisi: 3 AKTS: 5

Derste insan gelişimi, benlik, aile, öğrenme, duygular, sosyal davranış, iş yerinde davranış ve sosyal değerler gibi kavramlar kültürlerarası perspektiften incelenecektir.

Ders Kitabı: Kağıtçıbaşı, Ç. (2012) Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikoloji. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınevi.

 

PSI 309 Psikoloji Tarihi

Kredisi: 3 AKTS: 5

Psikolojinin bilim olarak ortaya çıkışı, ana psikoloji kuramları ve bu kuramlar üzerinde etkili olan felsefe akımları; ilk ve ortaçağ dönemlerinde kullanılan psikolojik yaklaşımlar; psikoloji ve fizyoloji etkileşimi; davranışçılık, psikanaliz, Gestalt psikolojisi, hümanistik psikoloji ve bilişsel psikoloji gibi çağdaş psikoloji akımları ele alınır.

Ders Kitabı:

Schultz, D. P., Schultz, S. E. (2007) Modern Psikoloji Tarihi (Y. Aslay, çeviri). İstanbul: Kaknüs Yayınları (Orijinal baskı, 2007).

Shiraev, E. (2011). A history of psychology: A global perspective. Thousand Oaks, California: SAGE Publication, Inc.

 

PSI 405 Klinik Psikoloji

Kredisi: 3 AKTS: 5

Klinik psikolojinin çalışma alanları, koşulları, yöntemleri ve terapi süreçleri hakkında genel bir bakış sunulacak, öğrenciler klinik psikoloji alanını, tarihsel gelişimini, klinik psikolojideki temel yaklaşımları ve kullanılan teknikleri tanıma fırsatı bulacaklardır.

Ders Kitabı: Linden, W., Hewitt, P. L. (2013) Klinik Psikoloji. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.

 

PSI 408 Bitirme Tezi

Kredisi: 3 AKTS: 5

 Öğrenciler mezun olabilmek için lisans eğitim ve öğretimi boyunca edindikleri teorik bilgileri uygulamaya yönelik olarak bir öğretim elemanı gözetiminde bitirme tezi hazırlamak zorundadırlar. Psikolojideki araştırma yöntemleri hakkında yeterli bilgiyle donanmış olan öğrenciler seçtikleri konular üzerine varsayım geliştirip, kurdukları desenler doğrultusunda betimsel ya da deneysel çalışmalar yaparak, sonuçlarını APA yazım kuralları doğrultusunda bir proje hâlinde yazacaklardır.

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER:

 

PSI 317 Grup Terapileri

Kredisi: 3 AKTS: 5

Bu dersin temel amacı grup terapisinin ana teorilerini, dinamiklerini ve tekniklerini öğrencilere okuma, yazma, tartışma ve pratik yapma egzersizleri kullanılarak tanıtmak ve öğretmektir. Kişilerarası süreç gruplarının oluşum, başlangıç, geçiş, etkin çalışma ve bitiş evreleri, grup terapisinde tedavi edici etmenler, terapistin temel görevleri ve terapistin kullandığı tekniklerin yanı sıra, psikoeğitim grupları da öğretilecektir. Dersin içinde görsel kaynaklar ve kitaplar kullanılacaktır. Buna ek olarak, öğrencilerin teoride öğrendiklerini pratiğe dökmesini sağlayacak kendini keşfe dayalı egzersizler, tartışmalar ve rol yapma tekniği de yer alacaktır.

Ders Kitabı: Yalom, I. (2002) Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği. (Çeviri,  Ö. Karaçam, A. Tangör). İsntabul: Kabalcı Yayınevi.

 

PSY 318 Biological Basis of Mental Illness I, PSY 319 Biological Basis of Mental Illness II

Kredisi: 3 AKTS: 5, Kredisi: 3 AKTS: 5

There is a substantial body of evidence supporting the contention that psychiatric disorders are associated with brain dysfunction. In this course, the relationship between brain dysfunction and mental illness will be examined. The first part includes topics such as pediatric and adolescent neuropsychiatry, anxiety disorders, mood disorders, substance abuse. The second course includes schizophrenic disorders, dissociative disorders, personality disorders and the biological basis of related personality dimensions.

Ders Kitabı: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

 

PSI 320 Staj

Kredisi: 3 AKTS: 5

Öğretim görevlilerinin gözetiminde klinik, endüstri, rehabilitasyon gibi çeşitli alanlarda staj imkanı sunulacaktır.

 

PSI 320 Duyum ve Algı

Kredisi: 3 AKTS: 5

Duyum ve algıyı temellendiren süreçleri tanıması, duysal ve algısal süreçleri açıklayan kuram ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. İnsanların dünyanın içsel bir modelini oluşturmak için duyu organlarıyla nasıl bilgi edindiklerini incelemektedir. İnsan algısının sınırlarını anlamak için psiko-fiziksel yöntemler kullanmayı ve sinyal tespiti çerçevesinde duyumsal becerilerimizi yorumlamayı öğrenecek, algının ham uyarımlar, bağlam ve beklenti tarafından şekillenen aktif, dinamik bir süreç olduğunu farkedeceklerdir.

Ders Kitabı:

Bruce, E. (2010) Sensation and Perception: 8th Edition, USA: Wadsworth Cengage Learning.

 

PSI 321 Kişiler Arası İlişkiler ve İletişim

Kredisi: 3 AKTS: 5

Kişilerarası iletişimin tanımı, temel kavramları ve süreçleri, iletişim becerileri, etkili dinleme ve geri bildirim, iletişimi engelleyen ve kolaylaştıran etkenler, çeşitli ortamlarda iletişimde dikkat edilmesi gereken unsurlar ele alınacaktır. Kişilerarası ilişkilerin doğasına dair kuramsal temeller ile kişilerarası ilişkilerin başlatılması, sürdürülmesi ve sağlıklı bir şekilde bitirilmesinde rol oynayan etmenler de incelenecek, özellikle aile içi ilişkiler, kadın ve erkeğin ilişkileri anlama ve yaşamasındaki farklılıklar değerlendirilecektir.

Ders Kitabı: Kaya, A. (2013) Kişiler arası İlişkiler ve Etkili İletişim. Ankara: Pegem Akademi.

Yardımcı Kitaplar:

Acar, N. V. (2013) İnsan İlişkileri, İletişim. İstanbul: Nobel Yayınevi.

Gürüz, D. & Eğinli A. T. (2012) Kişilerarası İletişim. İstanbul: Nobel Yayınevi.

 

PSI 322 Vaka Çalışmaları

Kredisi: 3 AKTS: 5

Öğrencilerin üç yıl boyunca teorik olarak öğrendikleri bilgilerin uygulamasını görmeleri amacıyla literatürde bulunan çeşitli kuramlara ait vaka örnekleri üzerinde çalışılacaktır.

Ders Kitabı: Ashcraft D. (2009) Kişilik Vaka İncelemeleri. İstanbul: Kaknüs Yayınları (Orijinal baskı 2009).

Yardımcı Kitaplar:

Eels, T. (2009) Psikoterapi Vaka Formülasyonu. İstanbul: Litera Yayıncılık (Orijinal baskı, 2001).

 

PSI 323 Aile ve Çift Terapisi Kuramları

Kredisi: 3 AKTS: 5

Sistemik, psikanalitik, yaşantısal, bilişsel davranışsal gibi farklı yaklaşımlar çerçevesinde aile ve çift terapilerinde kuram ve uygulamaların temel ilke ve teknikleri ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Nichols, M. (2013) Aile Terapisi: Kavramlar, Yöntemler, İstanbul: Kaknüs Yayınları (Orijinal baskı, 2012).

Yardımcı Kitaplar:

Yıldırım, A. (2000) Aile Terapisi Planlayıcısı. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım

Dallos, R. & Draper, R. (2011) Aile Terapisine Giriş (Çeviri, Ş. Kesici), İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık (Orijinal baskı, 2011).

Worden, M. (2012) Aile Terapisi Temelleri (Çeviri, T. Akbaş). Ankara: HYB Yayıncılık (Orijinal baskı, 2010).

 

PSI 324 Psikoterapi Kuramları

Kredisi: 3 AKTS: 5

Psikoterapi süreçleriyle ilgili olarak temel kavramları, çağdaş psikoterapi yaklaşımlarının ortaya çıkışını, psikodinamik, davranışçı, bilişsel davranışçı, hümanistik ve varoluşçu, ve Gestalt terapi gibi farklı psikoterapi yaklaşımları temel özellikleri ile ele alınır.

Ders Kitabı: Wedding, D., Corsini, R. (2012) Modern Psikoterapiler. İstanbul: Kaknüs Yayınları (Orijinal baskı, 2009).

Yardımcı Kitaplar:

Corey, G. (2007) Psikolojik Danışma, Psikoterapi Kuram ve Uygulamaları. İstanbul: Metis Yayıncılık.

Köroğlu, E. & Türkçapar, H. (2009) Psikoterapi Yöntemleri: Kuramlar ve Uygulama

Yönergeleri. Ankara: HYB Yayınları.

 

PSY 325 Psychology, Social Programs and Social Policy

Kredisi: 3 AKTS: 5

Examines the role of psychology in social programming and social policy, with a particular focus on social issues (such as poverty, education, health, gender, sexuality, and disability) from psycho-social perspectives. Will cover design and evaluation of social programs.

Ders Kitabı: Psikolojinin sosyal programlar ve sosyal politikalar içindeki yerini inceleyen makale ve kitap bölümlerinden oluşan bir okuma paketi oluşturulacaktır.

 

PSY 326 Psychology of Religion and Spirituality

Kredisi: 3 AKTS: 5

Introduction to the major issues, theories and empirical approaches to the psychology of religion through critical analysis of both classic and modern texts, including works of William James, Sigmund Freud, and Carl Jung. The course approaches religion as a powerful meaning system that can affect the lives of individuals in terms of their beliefs, motivations, emotions and behaviors and influence their interactions on both interpersonal and intergroup levels. It illuminates the processes through which religion as a meaning system impacts individuals and societies, the positive and negative ways in which religion has influenced individual and societal well-being and the resiliency of religion despite globalization and modernization. In its discussion of these issues, the course highlights the role of religion in a variety of important social issues such as social change, coping, forgiveness, human rights, women rights, prejudice versus tolerance and pluralism, as well as conflicts and their resolutions.

Ders Kitabı: Değişik kaynaklardan okumalar içeren bir okuma paketi hazırlanacaktır.

Yardımcı Kitaplar:

Freud, S. (1927/1961) The Future of an Illusion. New York: London.

James, W. (1902) The Varieties of Religious Experience. New York: Longman.

 

PSI 327 Eğitim Psikolojisi

Kredisi: 3 AKTS: 5

Derste eğitim süreci içinde insanların nasıl öğrendiği, eğitsel müdahalelerin etkinliğini, öğretimin psikolojisini ve sosyal psikolojisi ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Özbay, Y. & Erkan, S. (2012) Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 

PSY 328 Psycholinguistics

Kredisi: 3 AKTS: 5

Psycholinguistics stands at the crossroads of linguistics, psychology, computer science and neuroscience. The course will focus on the psychological components of language processing, with an aim to understand how the human mind/brain supports the learning, comprehension and production of language.

Ders Kitabı:

Harley, T. A. (2008). Psychology of Language: From Data to Theory, 3rd Edition. New York, NY: Psychology Press.

 

PSI 329 Stres Yönetimi

Kredisi: 3 AKTS: 5

Stresin tanımı ve kuramsal açıklamaları, evrimsel ve fizyolojik temelleri ve bileşenleri, stres yaşantıları arasındaki benzerlik ve farklılıkları, stresin fizyolojik ve zihinsel etkileri, bedensel ve zihinsel hastalıklarla ilişkisi, ve stresi yönetmek amacıyla uygulanan bedensel ve zihinsel yöntemler ele alınır.

Ders Kitabı:

Kottler, J. A. (2011) Stress management and prevention: Applications to everyday life. New York, NY: Brunner-Routledge.

Lehrer, P. M., Woolfolk, R. L., & Sime, W. E. (2007). Principles and practice of stress management. New York, NY: Guilford Press.

 

PSI 330 Neurocognitive Assessment

Kredisi: 3 AKTS: 5

 Students will learn how to administer, score, and interpret a substantial number of neuropsychological tests including: tests of general intelligence, attention, processing speed, general and working memory (verbal and non-verbal), executive function and decision making, inhibitory control, motor control, visuospatial ability, social cognition, and so forth as well as measures of neuropsychiatric disorders and related personality features. Students will also learn how to prepare a case report. In addition, we will focus on the localizing value of neurocognitive tests. Issues related to test validity will be discussed. For the final project, students will administer a comprehensive neuropsychological test battery and prepare a case report.

Ders Kitabı: Richards, D., Clarke C., & Clark, T. (2007). The Human Brain and Its Disorders. Oxford, UK: Oxford University Press.

 

PSY331 Issues in Gerontology:

Kredisi: 3 AKTS: 5

Analysis of major issues in adulthood and aging, with an emphasis on integration of theory and research.

Ders Kitabı:

Kunkel, S. R., Brown, S. J., Whittington, F. J. (2014) Global Aging: Comparative Perspectives on Aging and the Life Course. Springer Publishing.

Hooyman, N., & Kiyak, A. H. (2010). Social Gerontology: A Multidisciplinary Perspective. Pearson Publishing.

 

PSI 333 Klinik Projeler I, PSI 334 Klinik Projeler II

Kredisi: 3 AKTS: 5, Kredisi: 3 AKTS: 5

Öğrenciler, bir öğretim elemanı gözetiminde klinik psikoloji alanında seçtikleri bir konu veya öğretim görevlisinin projesi içinde yer alan bir konu üzerine betimsel ya da deneysel çalışmalar yaparak, sonuçlarını APA yazım kuralları doğrultusunda yazacaklardır.

 

PSI 335 Gelişimsel Projeler I, PSI 336 Gelişimsel Projeler II

Kredisi: 3 AKTS: 5, Kredisi: 3 AKTS: 5

Öğrenciler, bir öğretim elemanı gözetiminde gelişimsel psikoloji alanında seçtikleri bir konu veya öğretim görevlisinin projesi içinde yer alan bir konu üzerine betimsel ya da deneysel çalışmalar yaparak, sonuçlarını APA yazım kuralları doğrultusunda yazacaklardır.

 

PSI 337 Sosyal Psikoloji Projeler I, PSI 338 Sosyal Psikoloji Projeler II

Kredisi: 3 AKTS: 5, Kredisi: 3 AKTS: 5

Öğrenciler, bir öğretim elemanı gözetiminde sosyal psikoloji alanında seçtikleri bir konu veya öğretim görevlisinin projesi içinde yer alan bir konu üzerine betimsel ya da deneysel çalışmalar yaparak, sonuçlarını APA yazım kuralları doğrultusunda yazacaklardır.

 

PSI 340 Deneysel Projeler I, PSI 341 Deneysel Projeler II

Kredisi: 3 AKTS: 5, Kredisi: 3 AKTS: 5

Öğrenciler, bir öğretim elemanı gözetiminde sosyal psikoloji alanında seçtikleri bir konu veya öğretim görevlisinin projesi içinde yer alan bir konu üzerine betimsel ya da deneysel çalışmalar yaparak, sonuçlarını APA yazım kuralları doğrultusunda yazacaklardır.

 

PSY 342 Selected Topics in Neuroscience

Kredisi: 3 AKTS: 5

Students will work with a faculty member in completing selected readings or conducting a project on a topic in neuroscience.

 

PSY 343 Selected Topics in Psychopathology

Kredisi: 3 AKTS: 5

Students will work with a faculty member in completing selected readings or conducting a project on a topic in psychopathology.

 

PSI541 SOSYAL BİLİŞ

Kredi 3 AKTS 5

Bu ders Sosyal Biliş alanında incelenen kavram ve ilişkili teorilerle ilgili temel düzeyde bilgi edinmeyi, bu alandaki araştırmaları tanımayı, yorumlamayı ve tartışmayı hedeflemektedir. Sosyal Bilişin temel konularından olan benlik, tutumlar, kategorileme, atıflar ve kalıp yargılama gibi konulara odaklanılmaktadır. 

Kaynak: Gordon B. Moskowitz (2004). Social Cognition: Understanding Self and Others. New York: Guilford Press. 

Susan T Fiske & Shelley E Taylor (2007).Social Cognition. McGraw- Hill. Carlston, D. E. (Ed.). (2013). The Oxford handbook of social cognition. Oxford University Press.

 

PSY448 SELECTED TOPICS IN SOCIAL PSYCHOLOGY

Kredi 3 AKTS 5

This course focuses on advanced social psychology topics such as social influence, interpersonal relationships, morality, discrimination, social cognition and attitudes.

The aim of this course is to introduce up-to-date social psychological research. Students will carry out an in-depth analysis of methods, theories and findings in the field of social psychology. 

Kaynak: Sassenberg, K. and M. L. W. Vliek (2019). Social Psychology in Action: Evidence-Based  Interventions from Theory to Practice. Switzerland: Springer

 

PSY307 EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY

Kredi 3 AKTS 5

In this course, students develop research ideas, learn how to design experiments, gain experience in data collection and data analysis, scientific reporting.

The aim of this course is to help students to understand principles of experimental methodology, design and carry out an experiment, analyze the data, interpret the findings and report them in APA format.

Kaynak: Martin, D. W. (2008). Doing psychology experiments. Belmont, CA: Thomson-Wadsworth. American Psychological Association. (2020). Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.). Washington, DC: APA